باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۰۵ اسفند ۱۳۸۹

این سیگارها حاوی جملاتی از صفحات ابتدایی نمایشنامه‌ی «فاوست» گوته هستند؛ جایی که فاوست از افسردگی ناشی از فرهیختگی خود سخن می‌گوید. هر سیگار جمله‌ی متفاوتی را در بردارد. به نظرم آمد کشیدن این سیگارها به حس فاوستی این جملات نزدیک است.

این یکی از آثاری است که نهایتاً نام‌شان را گذاشتم: «دستگاه‌های خوانش متن» و در نمایشگاهی انفرادی در گالری آو به نام «چیدمان متن» که در سال ۱۳۸۶ از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه برگزار شد ارائه کردم. نمایشگاه هر روز تغییر می‌کرد و بیننده می‌بایست چندبار در طول هفته به نمایشگاه سربزند تا تمامی ماجرا را دیده باشد. کلیت نمایشگاه بیرون کشیدن متن از قالب چاپی‌اش بود و انواع و اقسام ارتباطاتی که متن می‌تواند با سایر حواس برقرار کند.

دستگاه‌های خواندن