باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۰۵ اسفند ۱۳۸۹

این قرص‌ها بخشی از پروژه‌ی «دستگاه‌های خواندن‌»اند و در گالری آو در مهرماه ۱۳۸۶ در نمایشگاهی تحت عنوان «چیدمان متن» ارائه شدند. هر صفحه‌ از این قرص‌ها بخشی از اسطوره‌ی گیلگمش را ارائه می‌کند که از شادی زیستن سخن می‌گوید.

دستگاه‌های خواندن