باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۰۵ اسفند ۱۳۸۹

این عکس یکی از آثاری است که نهایتاً نام‌شان را گذاشتم: «دستگاه‌های خوانش متن» و در نمایشگاهی انفرادی در گالری آو به نام «چیدمان متن» که در سال ۱۳۸۶ از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه برگزار شد ارائه کردم. نمایشگاه هر روز تغییر می‌کرد و بیننده می‌بایست چندبار در طول هفته به نمایشگاه سربزند تا تمامی ماجرا را دیده باشد. کلیت نمایشگاه بیرون کشیدن متن از قالب چاپی‌اش بود و انواع و اقسام ارتباطاتی که متن می‌تواند با سایر حواس برقرار کند. این دستگاه که در کنار متنی از کانت در «نقد قوه‌ی داوری‌»اش قرار گرفته بود قرار بود تجسم تمایزی باشد که کانت میان مفاهیم برقرار می‌کند و نمی‌گذارد دو مفهوم هم‌پوشانی داشته باشند.

دستگاه‌های خواندن