باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

ثبت نوازش

۱۴ تیر ۱۳۹۹

زمانی راهی برای ثبت نوازش‌ها درست کرده بودم؛ چیزی مثل کرئوگرافی رقص دست، یک جور سیستم کدگذاری. برای زمانی که مثلاً همراه با آهنگ با یک دست روی دست دیگر ضرب می‌گیری. حالا در ایام قرنطینه که از دست دادن یا لمس عزیزانمان محرویم به گمانم بیشتر موضوعیت پیدا کرده. این‌جا می‌توانید ده مرحله از لمس یک دست یا صورت را با دست دیگر ثبت کنید و برای دیگران بفرستید که با دستان خودشان اجرا کنند. جهت ارسال حس‌های بساوایی! در این کدگذاری برای دست‌ها هر دهگان به یکی از انگشتان دو دست اختصاص یافته و یکان هر عدد بندی از انگشت یا دست را نشان می‌دهد. کدگذاری از انگشت شست دست راست و از نوک انگشتان شروع شده. دست چپ با علامت «چ» مشخص شده و پشت دست با علامت «پ». در نتیجه پشت بند سوم از انگشت میانی دست چپ می‌شود: پ۳۲چ. صورت را از اعداد ۱ تا ۹ کدگذاری کرده‌ام و نقاط دیگر در چپ، راست، بالا یا پایین این نقاط قرار گرفته‌ا ند.

Both Hands 02b
Both Hands 03a
Hans Memling1
Piero del Pollaiolo

 

۱. را با
۲. را با
۳. را با
۴. را با
۵. را با
۶. را با
۷. را با
۸. را با
۹. را با
۱۰. را با

SONY DSC
Hans Memling all 02
شس
Piero del Pollaiolo all 02

هنر معاصر