باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹

نیشخندی

گوشه‌ی لبان‌اش را می‌گشاید

زن‌ عریانی که در دهان‌اش لیف می‌کشد

خود را کاهلانه پنهان می‌کند.

شعر