باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹

می‌لغزد

در نرمی نقره‌ای‌رنگِ مداد فرومی‌رود

لحظه‌ای به سفیدی کاغذ می‌آویزد

سپس در جهانِ سیاهِ پشتِ آن

ناپدید می‌شود.

شعر