باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹

روی‌اش را به دیوار می‌کند

دیگر هرگز نگاهم را بر او نمی‌افکنم

تاب دیوار را هم ندارد.

شعر