باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

شب با پر

۲۱ بهمن ۱۳۸۹

مرد. شب. بی‌خوابی. آبی. انعکاس. حمام. فراموشی. گربه. خواب. مرد. بی‌خوابی. پله. آشپزخانه. صندلی. لیوان. شیر. نشستن. سکوت. پنجره. روشنایی. فکر. دیروز. خنده. فکر. زن. فردا. مرد. بی‌خوابی. گربه. بی‌خوابی. ظرف. شیر. زانو. پله. صدا. پنجره. مرد. همسایه. زن. همسایه. آغوش. پنجره. بنفش. میز. کتاب. نیمه‌‌باز. سیگار. خاکستر. دیروز. فکر. فراموشی. تخت. نشستن. فراموشی. مهتاب. فراموشی. پنجره. فراموشی. فراموشی. فراموشی. پرهای بنفش.

شعر