باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹

ضعیفی و بی‌نیرویی و بی‌توشی

بر من چیره شد

منشور عزل زندگانی را

از موی خویش

کتابتی می‌بینم

بر روی خویش.

پس نام خویش را

در دایره‌ی گذشتگان یافتم

و تو را از آن بهر کنم

بر موجبِ مهرِ خویش … .

[مهر پدری و دل‌سوزگی پدران.]

آمدن تو بر اثر من زود باشد:

گرامی‌تر کس

برِ من

تویی.

کیکاووس اسکندر قابوس وشمگیر زیار / ۴۳۲ هـ.ق.

شعر