باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹

سواران خاموش و بخار نفس‌های گرم و بینی مرطوب اسبان بی‌تاب

کسی با کسی سخن نمی‌گوید.

شعر