باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

کتیبه‌نگاری در دوران قاجار

۰۸ بهمن ۱۳۹۱

منتشر شده در مجله‌ی «هنرهای زیبا»، شماره‌ی ۲۲، تابستان ۱۳۸۴، صص ۹۲-۸۳. صورت مفصل‌تر این مقاله به صورت فصلی از این کتاب در آمریکا چاپ شده است.

نسخه‌ی پی‌دی‌اف مقاله را از این‌جا بگیرید.

معماری, مقالات معماری